Anunț licitatie

1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de
contact: Directia Servicii Publice, Sport si Agrement, Botosani, strada Codrului nr.16,județul Botosani, telefon/fax: 0331710613/0331710614, e-mail:info@dspsabotosani.ro, cod fiscal: RO25973921.
2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat:
Suprafata de inot de 100 mp in piscina interioara, apartinand domeniului public,din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement Turistic
si Sportiv, Cornisa, str. Neculai Sofian nr.1 din municipiul Botosani, judetul Botosani, pentru activitatea de cursuri de inot pentru incepatori si avansati,conform HCL 380/29.11.2019 și temeiului legal: O.U.G. 57/03.07.2019.
3. Informaţii privind documentaţia de atribuire:

Se regăsesc în Caietul de Sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

La cerere, prin intermediul Biroului Incasari (obiectiv piscina), Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv, Cornisa, de luni pana vineri intre orele 10:00-14:00.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Biroul Incasari (obiectiv piscina), Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv, Cornisa, str. Neculai Sofian nr.1, Botosani, jud. Botosani.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 lei / exemplar, se achită numerar la casieria Directia Servicii Publice, Sport si Agrement Botosani, la Biroul Incasari (obiectiv piscina) Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv, Cornisa.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor:
Data limita privind solicitatrea clarificarilor este 29.09.2020, ora 14.00
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor:
data limita de depunere a ofertelor este 06.10.2020, ora 12.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Biroul Incasari (obiectiv piscina) Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv, Cornisa, str. Neculai Sofian nr.1, Botosani, Jud Botosani.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

Se depun într-un singur exemplar , în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 07.10.2020, ora 12.00, sala de auditii, piscina acoperita, Parcul Regional de Agrement Turistic si Sportiv, Cornisa, str. Neculai Sofian nr.1, Botosani, Jud Botosani.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Botosani, str. Maxim Gorki nr.8, județul Botosani, tel. 0231511739, fax 0231531832, e-mail tr-botosani@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 14.09.2020

Acest website foloseste atat cookie-uri proprii, cat si de la terti, pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia. Cookie policy